Multi Disciplinaire Aanpak ++

MDA++ beoogt een effectieve aanpak voor gezinnen die op meerdere leefdomeinen problemen ervaren, die onderling samenhangen en van generatie op generatie kunnen overgaan. Het patroon van geweld en onveiligheid en de dynamiek tussen de gezinsleden moet omgebogen en doorbroken worden.

Achtergrond

Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn een veelvoorkomend maatschappelijk probleem en het grootste geweldsprobleem in onze samenleving. Kindermishandeling en huiselijk geweld hebben een ontwrichtend effect op de maatschappij en kunnen zich uitstrekken tot de meest uiteenlopende maatschappelijk gebieden, van zorg en justitie tot arbeid en economie. Met grote maatschappelijke kosten tot gevolg. De complexiteit van dit type geweld gaat gepaard met problemen in de verschillende leefdomeinen. Het is voor de individuele organisaties vaak onmogelijk om het geweld enkel vanuit het eigen werkveld en expertise te stoppen. Gemeenten gaan samen met het Rijk de strijd aan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling onder andere door de ontwikkeling van een landelijke Multi Disciplinaire Aanpak ++ (MDA++).
Andere maatregelen zijn de radarfunctie Veilig Thuis; een aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; een handreiking strafbare kindermishandeling en het in april 2018 gepubliceerde landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Doorbreken van het patroon

MDA++ is expliciet gericht op het doorbreken van het patroon van geweld en verwaarlozing (structurele onveiligheid). In dit patroon van geweld en verwaarlozing doen zich situaties voor waarin het acuut onveilig is voor een of meer leden van het gezin/huishouden. De inzet van MDA++ op het doorbreken van het patroon van geweld en verwaarlozing moet verbonden zijn aan de inzet van organisaties in situaties van acute onveiligheid, en andersom.

Zeeuwse cijfers

Uit de registratie van Veilig Thuis over het jaar 2017 blijkt dat 1201 vermoedens van geweld en of kindermishandeling werden gemeld, waarvan 769 meldingen door de politie. In 41 situaties werd een tijdelijk huisverbod opgelegd. Uit de registratie blijkt dat vermoedens van kindermishandeling, (674), (ex) partnergeweld (372) en huiselijk geweld (309), de meest voorkomende vormen van geweld zijn. Structurele onveiligheid met een herhaling van geweldsincidenten zijn een indicatie voor een MDA++ aanpak. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat ongeveer 5% van alle meldingen bij Veilig Thuis in aanmerking komt voor een MDA++.

Werkproces

Op het moment dat wordt besloten MDA regie in te zetten, wordt een MDA regisseur gekoppeld aan de casus. Een MDA regisseur wordt aangesteld om samen met Veilig Thuis volgens een gefaseerde aanpak in te zetten op het realiseren van duurzame veiligheid. De visie op gefaseerde ketensamenwerking is daarbij het uitgangspunt. Samen met de betrokken hulpverleners, Veilig Thuis en de gezinsleden wordt besproken welke veiligheidsmaatregelen direct nodig zijn. De gezinsleden ontvangen een folder met uitleg over de werkwijze.

Type casuïstiek

  • Gezinnen waar kinderen onder een permanente dreiging van onveiligheid moeten opgroeien;
  • Gezinnen en huishoudens waar structureel ernstige en complexe vormen van (seksueel) geweld aan de orde zijn, waaronder die veroorzaakt door “intiem terreur”;
  • Gezinnen en huishoudens waar structureel een vermoeden van seksueel misbruik bestaat;
  • Ernstige en escalerende vormen van stalking;
  • Vormen van eer gerelateerd geweld, met de dreiging van escalatie;
  • Ernstige vormen van ouderenmishandeling.

Lees hier meer over de criteria voor de inzet van MDA++.

 

Documentatie

Download hier de folder Multi Disciplinaire Aanpak++ of het document waarin de bouwstenen van MDA++ staan beschreven.