Disclaimer

Deze informatie is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. De toepasbare wet- en regelgeving is altijd leidend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Veilig Thuis Zeeland is een onderdeel van GGD Zeeland. Hieronder spreken we daarom steeds van GGD Zeeland.

Hergebruik

Je mag de teksten op deze site gebruiken voor niet-commerciële doelen. Zet er dan alstublieft wel de bron www.veiligthuiszeeland.nl bij. De foto’s op deze site mag je niet zomaar gebruiken. Wil je de foto’s wel gebruiken? Vraag dan toestemming aan GGD Zeeland.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen. GGD Zeeland is niet aansprakelijk voor schade door deze website.

Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico. De informatie is geen vervanging van een advies of behandeling door een arts. Heb je vragen over je gezondheid, behandeling, of medicijnen? Neem dan contact op met je arts of apotheek.

Toegankelijkheidsverklaring

Veilig Thuis Zeeland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veilig Thuis Zeeland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veilig Thuis Zeeland is beschikbaar via de link https://www.veiligthuiszeeland.nl/disclaimer(externe link)

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veilig Thuis Zeeland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Veilig Thuis Zeeland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veilig Thuis Zeeland is gevorderd met de toegankelijkheid van Veilig Thuis Zeeland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 06-05-2021 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Veilig Thuis Zeeland .
Functie: Manager Bedrijfsbureau.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-05-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@ggdzeeland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Veilig Thuis Zeeland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-08-2021.